Nの原図展
会期|2014年5月4日-6日
会場|大阪芸術大学15号館
2014年3月に退職された同校教授・建築家N氏の原図展の会場構成。
製図室のマグネット製図板上に画鋲を取付け「一本足の剣山」としてドライフラワーをいけた。
また、植物の種の数がプロジェクト数となっている。
会場構成|木村松本
会場設営|大阪芸術大学芸術学部 建築学科学生有志


PHOTO|大阪芸術大学芸術学部 建築学科 Osaka University of Arts Architecture Department